{aspcms:navlist type=5}
  • [navlist:name]
      {aspcms:content num=30 sort=[navlist:sortid] order=order}
    • [content:title]
    • {/aspcms:content}
  • {/aspcms:navlist}